Aplinkos stebėjimo sistemos

UAB „Inta“, bendradarbiaudama su kompanija Aquila/Yamasato, siūlo Aplinkos monitoringo ir išankstinio perspėjimo sistemą (toliau – AMIPS), kurios pagrindiniai tikslai yra:

Teikti savalaikius ir specifinius aplinkos parametrų ar incidentų įspėjimus kontroliuojamoje teritorijoje;
Teikti duomenis realiu laiku;
Padidinti pagalbos suteikimo operatyvumą ir efektyvumą;
Praplėsti vietines ir regionines galimybes numatyti ir apsisaugoti nuo aplinkos anomalijų.

AMIPS apima galimą atmosferos, vandens telkinių, vandens tiekimo sistemų, grunto užteršimo cheminiais, naftos, radioaktyviais ar kitais produktais kontrolę.

AMIPS sudaro:
Nuotolinė monitoringo stotis: 4 video kameros ir iki 250 daviklių (Daviklių pagalba fiksuojami įvairiausi aplinkos parametrai. Visa informacija kartu su vaizdo medžiaga siunčiama į kontrolės centrą);
Video stebėjimo kameros;
Įvairaus tipo davikliai;
Kontrolės centras.

Bet kokiam aplinkos parametrui viršijus nustatytą ribą (pvz.: chloro kiekis vandens tiekimo sistemoje arba anglies dioksido kiekis ore) kartu su video signalu į kontrolės centrą siunčiamas pavojaus signalas. Informacija apie incidentą kartu su video signalu gaunama realiu laiku, todėl sutrumpėja reagavimo laikas ir greičiau imamasi atitinkamų priemonių. Tokiu būdu sumažėja galima žala aplikai ir žmonėms, sumažinami finansiniai nuostoliai.

Daugiau informacijos apie aplinkos stebėjimo sistemą suteiks:
Donatas Limantas – donatas.limantas@inta.lt; +370 5 212 2080